Povzetek poslovnih načrtov in seznam objektov, sistemov in naprav za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa:

​Poslovni načrt 2013 – 2017 in Letni poslovni načrt 2013 Kontrole zračnega prometa Slovenije, d.o.o., je obravnaval in sprejel nadzorni svet družbe na 69. redni seji, dne 7.12.2012. Poslovna načrta je v skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (Uradni list RS, št. 30/06 – UPB, 109/09, 62/10-ZLet-C in 18/11-ZUKN-A) odobril minister, pristojen za promet.​​​​