Mednarodno sodelovanje

Na področju mednarodnega sodelovanja družba dejavno sodeluje pri razvoju predvidenega preoblikovanja zračnega prostora v naši regiji, kot to predvidevajo pred​pisi Evropske unije o enotnem evropskem nebu (projekt FAB CE - Functional Airspace Block Central Europe  - Funkcionalni blok zračnega prostora v srednji Evropi). Leta 2006 je bila potrjena potreba po novem definiranju CEATS-a (Central European Air Traffic Services - Sredenjeevropski center za kontrolo zračnega prometa) in popolni uskladitvi s predvidenimi oblikovanji FAB-ov (Functional Airspace Blocks – Funkcionalni bloki zračnega prostora), projekt FAB CE za našo regijo (Funkcionalni blok zračnega prostora v srednji Evropi), z upoštevanjem vloge nacionalnih izvajalcev storitev navigacijskih služb zračnega prometa.

Pripravljalna faza projekta se je končala s podpisom sporazuma držav članic o oblikovanju funkcionalnega bloka zračnega prostora srednje Evrope (FAB CE) leta 2011, s čimer se je začela izvedbena faza projekta, na katero bodo vezane aktivnosti družbe v letu 2012 s ciljem ustanovitve funkcionalnega bloka zračnega prostora v Srednji Evropi konec leta 2012.

Družba bo prek svojih predstavnikov v različnih skupinah aktivno nadaljevala svoje aktivnosti na ravni izvajalcev storitev navigacijskih služb zračnega prometa in tudi na ravni sodelovanja z Republiko Slovenijo pri aktivnostih, ki so v pristojnosti države, še zlasti pri pripravi izvedbenih dokumentov in po potrebi pri postopku ratifikacije sporazuma FAB CE v Državnem zboru Republike Slovenije.

Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., v imenu Republike Slovenije sodeluje v Evropski organizaciji za varnost zračne plovbe (Eurocontrol) in v Mednarodni organizaciji civilnega letalstva (ICAO - International Civil Aviation Organization) na vseh področjih, ki zadevajo dejavnost navigacijskih služb zračnega prometa kot osnovne dejavnosti družbe. Poleg tega je družba kot nacionalni izvajalec storitev navigacijskih služb zračnega prometa od leta 2004 članica Organizacije civilnih izvajalcev storitev navigacijskih služb zračnega prometa (CANSO - The Civil Air Navigation Services Organization) in od leta 2005 članica Združenja kontrol zračnega prometa (ATCA - Air Traffic Control Association).