Certifikati

​​​​​​​​​​​​Certifikat za izvajanje storitev služb zračnega prometa (ATS), komunikacijskih, navigacijskih in nadzornih služb (CNS), služb letalskih informacij (AIS), upravljanja pretoka zračenega prometa (ATFM), upravljanja zračnega prostora (ASM) ter za oblikovanje postopkov letenja (FPD)

Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., kot izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa izvaja storitve upravljanja, vodenja in kontrole zračnega prometa, zagotavljanja, nadgrajevanja in vzdrževanja sistemov za vodenje in kontrolo zračnega prometa, izdajanja potrebnih letalskih informacij, upravljanja pretoka zračnega prometa na lokalni ravni, upravljanja zračnega prostora na lokalni taktični oziroma 3. ravni ter za oblikovanje postopkov letenja na podlagi certifikata za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa.

Družba je dne 21. 04. 2022 s strani Javne agencije za civilno letalstvo RS prejela certifikat za izvajanje storitev služb zračnega prometa (ATS), komunikacijskih, navigacijskih in nadzornih služb (CNS), služb letalskih informacij (AIS), upravljanja pretoka zračenega prometa (ATFM), upravljanja zračnega prostora (ASM) ter za oblikovanje postopkov letenja (FPD). Ta certifikat je družba pridobila na podlagi zunanje presoje, ki je dokazala skladnost izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa s skupnimi zahtevami, kot jih določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/373 z dne 1. marca 2017 o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor, razveljavitvi uredbe (ES) št. 482/2008,  izvedbenih uredb (EU). št. 1034/2011, (EU) št. 1035/2011 in (EU) 2016/1377 ter spremembi Uredbe (EU) št. 677/2011, kot je bila nazadnje spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2020/469.

Certifikat izvajalca storitev v skladu z določbami Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 2017/373 ostane veljaven, dokler izvajalec storitev izpolnjuje veljavne zahteve te uredbe.


Certifikat organizacije za usposabljanje kon​​​trolorjev zračnega prometa

Zaradi posebnih zahtev glede usposobljenosti kadra, ki dela na področju kontrole zračnega prometa, družba posveča posebno pozornost usposabljanju in izobraževanju zaposlenih. S tem namenom deluje Služba za usposabljanje operativnega osebja - Letalska šola, ki izvaja vse potrebne aktivnosti za usposabljanje zaposlenih, ki delajo na tem področju in za svoje delo potrebujejo licenco oziroma dovoljenje za delo.

Služba za usposabljanje operativnega osebja - Letalska šola deluje na podlagi pridobljenega certifikata organizacije za usposabljanje, s katerim izkazuje izpolnjevanje pogojev v skladu z drugim odstavkom 8. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2015/340 z dne 20. februarja 2015, ki državam članicam nalaga, da nadomestijo certifikate za organizacije za usposabljanje kontrolorjev zračnega prometa iz člena 7(3) s certifikati, ki so skladni z obliko, določeno v Dodatku 2 k Prilogi II k tej uredbi, najpozneje do 31. decembra 2015 ali 31. decembra 2016, če država članica uporabi odstopanje iz člena 11(2).

Certifikat organizacije za usposabljanje je bilo Službi za usposabljanje operativnega osebja – Letalska šola podeljeno s strani Javne agencije za civilno letalstvo RS na podlagi odločbe št. 60404-15/2022/3 z dne 13. 5. 2022.​

Certifikat velja brez omejitve, in sicer dokler se ne vrne, nadomesti, omeji, začasno razveljavi ali prekliče in dokler se vse operacije izvajajo v skladu z deloma ATCO.OR in ATCO, drugimi veljavnimi predpisi in postopki.

Sistem kakovosti

Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. je nosilec certifikata ​kakovosti po mednarodnem standardu SIST EN ISO 9001. V mesecu januarju 2022 je družba uspešno opravila recertifikacijsko presojo skladnosti sistema vodenja kakovosti z zahtevami navedenega mednarodnega standarda. Certifikat je podaljšan do leta 2025.