O nas

Ustanovitev družbe

Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., je bila ustanovljena na podlagi Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa, skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in Zakonom o gospodarskih javnih službah ter v povezavi z Zakonom o letalstvu. Lastnik in ustanovitelj družbe je Republika Slovenija. V tujini se družba predstavlja s svojim angleškim imenom Slovenia Control, Slovenian Air Navigation Services, Limited.​

Delovanje Kontrole zračnega prometa

Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., je nosilec dovoljenja za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa, in sicer za izvajanje služb zračnega prometa, služb letalskih telekomunikacij in služb letalskih informacij. Družba zagotavlja tehnično in operativno zmogljivost ter strokovno znanje za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa na varen, neprekinjen, zmogljivostno prilagodljiv, cenovno ugoden, stroškovno učinkovit ter sonaraven in kakovosten način, in to neprestano prilagaja dejanski trenutni ali kakršni koli prihodnji gostoti letalskih prometnih tokov v danem zračnem prostoru.

Družba je torej usposobljena za varno, kakovostno in učinkovito izvajanje dejavnosti vodenja in kontrole zračnega prometa v vseh fazah letov zrakoplovov in varnega poteka prometa na letališčih, izdajanja letalskih informacij in nadgradnje, uvedbe ter vzdrževanja sistemov in naprav za vodenje in kontrolo zračnega prometa.Poleg tega ima strokovno znanje za razvoj področja zračnega prometa in pripravo predpisov s tega področja.

Omenjeno je temelj zagotavljanja prilagodljivega in pravočasnega upravljanja pretoka zračnega prometa skozi zračni prostor v domeni družbe, ki je integriran v evropsko mrežo upravljanja zračnega prometa. Družba kot izvajalec storitev navigacijskih služb zračnega prometa opravlja pomembno in nenadomestljivo dejavnost v sistemu civilnega letalstva, ki je v nacionalnih in tudi strateških dokumentih opredeljena kot ena od pomembnih dejavnikov gospodarskega razvoja.

Strokovno znanje družbe

Družba opravlja storitve navigacijskih služb zračnega prometa v Republiki Sloveniji skladno s slovensko zakonodajo, evropskimi standardi, standardi in priporočili Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) in Evropske organizacije za varnost zračne plovbe (Eurocontrol) ter sklenjenimi operativnimi delovnimi sporazumi (Letter of Agreement – LoA) s sosednjimi kontrolami zračnega prometa in mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo Republiko Slovenijo.

Družba je s svojimi strokovnjaki edino podjetje na območju Republike Slovenije, ki izvaja dejavnost vodenja in kontrole zračnega prometa. Njena dejavnost je neprimerljiva s katero koli dejavnostjo na območju Republike Slovenije, zato je tudi položaj zaposlenih poseben in primerljiv le z družbami, ki izvajajo enako dejavnost v tujini. Zaposleni v družbi so zaradi svojega posebnega znanja vključeni v številne dejavnosti, ki vplivajo na razvoj stroke, spremembe predpisov in razvoj na tem področju.

Mednarodno sodelovanje družbe

Družba je vzpostavila dobre odnose s sosednjimi državami, njen cilj je prispevati k doseganju ciljev Evropske komisije v zvezi z oblikovanjem funkcionalnih blokov zračnega prostora (Functional Airspace Blocks – FAB) v Evropi in pridobiti strateške partnerje na bližnjem območju, da si tako zagotovi vlogo pri prihodnjem zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa v regi

Izvajanje in nadzor FAB CE

Za uspešno izvajanje in nadaljnji razvoj FAB CE je bilo potrebno sodelovanje med izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa okrepiti z nadaljnjim izvedbenim orodjem – skupno pravno osebo, katere družbeniki so izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa držav FAB CE (razen izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa Bosne in Hercegovine). Zato se je odbor generalnih direktorjev (CEO Committee - CEOC), najvišji organ sprejemanja odločitev po Sporazumu o sodelovanju, ki ga sestavljajo generalni direktorji vseh izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa držav FAB CE odločil, da bodo ustanovili skupno pravno osebo FABCE, letalske storitve, d.o.o., s sedežem v Republiki Sloveniji. Skladnost z zahtevami glede funkcionalnih blokov zračnega prostora bi bila ogrožena brez popolnoma operativnega izvedbenega orodja izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa držav članic FAB CE, tj. FABCE, d.o.o. Posledično je namen FABCE, d.o.o. prispevati k pravilni implementaciji, izvajanju in nadaljnjemu razvoju FAB CE z določanjem in implementacijo projektov skupnega sodelovanja njenih družbenikov v okviru FAB CE.
Družba je v letu 2014 z izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa Avstrije, Češke, Hrvaške, Madžarske in Slovaške ustanovila skupni pravni subjekt – gospodarsko družbo v statusni obliki družbe z omejeno odgovornostjo, FABCE, letalske storitve, d. o. o., (v nadaljevanju: FABCE, d. o. o.) s sedežem v Republiki Sloveniji z namenom izpolnjevanja zahtev zakonodaje o enotnem evropskem nebu in krepitve medsebojnega sodelovanja na področju izvajanja skupnih projektov, svetovanja, usposabljanja osebja ter javnih naročil. FABCE, d. o. o., je bila ustanovljena 17. 10. 2014, ko so izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa Avstrije, Češke, Hrvaške, Madžarske, Slovaške in Slovenije podpisali družbeno pogodbo, v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju pa je bila vpisana 17. 11. 2014. Glavna dejavnost FABCE, d. o. o. je 70.220 – drugo podjetniško in poslovno svetovanje. Osnovni kapital FABCE, d. o. o., znaša 36.000 EUR, vplačan v denarju, vsi družbeniki pa imajo enak delež v osnovnem kapitalu. Organi FABCE, d. o. o., so: direktor, nadzorni svet in skupščina, ki sta sestavljena iz predstavnikov vseh šestih družbenikov.

Rok Marolt​

Direktor

Rok Marolt se je rodil leta 1966 v Ljubljani. Po izobrazbi je diplomirani ekonomist in specialist menedžmenta. 

Na različnih delovnih mestih je bil 23 let zaposlen pri slovenskem letalskem prevozniku Adrii Airways in 7 let kot direktor Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije, kar mu je prineslo bogate izkušnje s področja civilnega letalstva. Pred prevzemom vodenja družbe Kontrola zračnega prometa Slovenije je bil vršilec dolžnosti generalnega sekretarja na Ministrstvu za finance. 

Na dolgoletni karierni poti je razvil poglobljena znanja na področjih racionalizacije, optimizacije in digitalizacije delovnih procesov, optimizacije stroškov ter implementacije evropskih predpisov v slovenski pravni red, predvsem na področju letalstva.

Petletni mandat  je nastopil 23. marca 2023.


​​

Nadzorni svet

Peter Grašek
predsednik
Predstavitev člana
Marija Šeme
Članica
Predstavitev člana
Dr. Marko Hočevar
Član
Predstavitev člana
Srečko Janša
namestnik predsednika
Predstavitev člana
Žiga Ogrizek
Član in predstavnik delavcev
Predstavitev člana
Boštjan Mišmaš
Član in predstavnik delavcev
Predstavitev člana

Kodeks upravljanja

​​​​​

Družba je sprejela in pri svojem poslovanju upošteva do​ločila Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, (v nadaljnjem bes​edilu: Kodeks), ki ga je ​sprejel Slovenski državni holding, d.d. Ustanoviteljica in edina družbenica družbe je Republika Slovenija.

Pravice ustanovitelja v imenu in za račun Republike Slovenije na podlagi Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) izvršuje Slovenski državni holding, d. d.

Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., se je zavezala k spoštovanju določb Kodeksa s sprejemom Akta o ustanovitvi. S spoštovanjem določil Kodeksa v celoti si tudi na ta način prizadeva za ohranjanje in nadgradnjo uspešnega vodenja in upravljanja družbe.


Kodeks je objavljen na spletnih straneh Slovenskega državnega holdinga, d.d., na naslovu http://www.sdh.si.​​
​​

Vizija​

Za uporabnike zračnega prostora vsak dan zagotavljamo varno in zanesljivo izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa in upravljanje zračnega prometa.

Z visoko usposobljenimi in motiviranimi strokovnjaki v podjetniškem duhu in v korist svojih strank dosegamo odličnost pri zagotavljanju zmogljivostno prilagodljivih, cenovno ugodnih, stroškovno učinkovitih, sonaravnih in kakovostnih storitev navigacijskih služb zračnega prometa in upravljanja zračnega prometa v slovenskem in regionalnem zračnem prostoru.​

 
 

Poslanstvo

Družba je kot zanesljiva organizacija povsem predana zagotavljanju varnosti.
Smo proaktivni in produktivni, skupaj s poslovnimi in institucionalnimi partnerji z inovativnimi rešitvami neprestano izboljšujemo letalsko omrežje enotnega evropskega neba.

Družba se s svojim poslanstvom zavezuje:

 • biti certificirani izvajalec storitev služb zračnega prometa po predpisih o enotnem evropskem nebu, določen za zagotavljanje varnih, zmogljivostno prilagodljivih, cenovno ugodnih, stroškovno učinkovitih, sonaravnih in kakovostnih storitev navigacijskih služb zračnega prometa v slovenskem zračnem prostoru ter po potrebi zunaj njega;

 • biti pripravljena zagotavljati navigacijske službe zračnega prometa kot dejavni partner znotraj funkcionalnih blokov zračnega prostora na svojem območju.

Poslanstvo bo uresničevalo visoko usposobljeno in motivirano osebje. ​ ​​​​

Vrednote

Varnost storitev

Doseganje, zagotavljanje in stalno izboljševanje varnostnih ravni in ciljev je osnovno vodilo družbe z namenom doseganja odličnosti pri izvajanju varnih, zmogljivostno prilagodljivih, cenovno sprejemljivih, stroškovno učinkovitih, sonaravnih in kakovostnih storitev. Varnosti storitev je dodeljena prednost v primerjavi z drugimi vrednotami družbe

Zanesljivost

Za svoje partnerje, stranke in interesne skupine želimo biti zanesljiv partner pri izvajanju dejavnosti.

Odgovornost

Z odgovornim odnosom sodelavcev do izvajanja storitev navigacijskih služb zračnega prometa želimo zagotavljati varen, reden in učinkovit zračni promet.

Profesionalizem

Dosežen s kompetentnostjo, natančnostjo, skrbnostjo, vestnostjo in z odgovornim izpolnjevanjem visokih standardov izvajanja delovnih procesov.

Uslužnost

V družbeno odgovornem odzivanju deležnikom.

Spoštljivost

S poštenim, nepristranskim, odkritim, zaupljivim in prijaznim odnosom do sodelavcev, industrijskih kolegov in deležnikov.

Ekipnost

Dosežena z nediskriminatornim, soodvisnim in vzajemno dopolnjujočim se skupinskim delom s sodelavci, industrijskimi kolegi in deležniki.

Znanje

Gradimo na dvigovanju ravni splošnega, strokovnega in specializiranega znanja zaposlenih. Prizadevamo si razvijati human odnos do dela in ljudi v delovnem procesu ter ljudi usposabljati za hitro prilagajanje spremembam. Vlagamo v izobraževanje posameznika za razvoj delovne kariere in njegove osebnostne rasti.

Skladnost poslovanja in integriteta

​Dosežena s transparentnim delovanjem in ničelno toleranco do korupcije, nezakonitega in neetičnega ravnanja zaposlenih, poslovodstva in članov organa nadzora. ​

Trajnost poslovanja

​Doseženo z delovanjem družbe v skladu z načeli trajnostnega razvoja, ne da bi pri tem ogrožali zmožnosti prihodnjih rodov, da zadovoljujejo lastne potrebe, pri čemer skrbimo za ustrezno ravnovesje med poslovno uspešnostjo, varstvom okolja (racionalna raba energije, ločevanje odpadkov in preprečevanje negativnih posledic na okolje) in družbeno odgovornostjo. Družbena odgovornost in trajnostno poslovanje sta integrirana v celotno organizacijo družbe in se izvajata v vseh njenih odnosih ter vključujeta vse deležnike, ki so v kakršnikoli interakciji z družbo. ​

Spoštovanje človekovih pravic

​Doseženo s spoštovanjem človekovih pravic, ki jih predpisujeta ustava in veljavna zakonodaja ter z uveljavljanjem človekovih pravic v gospodarstvu, kot jih skupaj z ukrepi opredeljuje Nacionalni akcijski načrt.


Organizacija družbe

Organizacija družbe podpira varno, učinkovito in nepretrgano izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa, ki jih zagotavlja družba, ter ustrezno prilagodljivost in odzivnost na spremembe v okolju, v katerem posluje. 

Glavna dejavnost družbe, vodenje in kontrola zračnega prometa, se izvaja v okviru treh operativnih sektorjev:

 • Sektorja zračnega prometa,
 • Sektorja letalskih telekomunikacij in
 • Sektorja letalskih informacij. 

Naloge, povezane z varnostjo v zračnem prometu, s certificiranjem izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa, mednarodnimi zadevami in strateškim načrtovanjem, kakovostjo in varovanjem, informacijsko tehnologijo, odnosi z javnostmi, skladn​​ostjo poslovanja in integritete ter tajništvom, se opravljajo v okviru kabineta direktorja.​

Naloge, povezane s certificiranjem izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa, vodenjem projektov in usposabljanjem operativnega osebja, se opravljajo v okviru Sektorja za certificiranje, vodenje projektov in usposabljanja osebja.


Naloge, povezane s kadrovskimi, organizacijskimi in pravnimi zadevami, finančno-računovodskimi zadevami, ter naloge, povezane z investicijskim in tekočim vzdrževanjem ter javnimi naročili, se izvajajo v okviru Sektorja za splošne zadeve​

​​​

Organigram

Organizacijska shema

 1. Direktor

  1. Sektor zračnega prometa

   1. Oddelek za avatomatizacijo Sektorja zračnega prometa

   2. Oddelek za tehnologijo

   3. Služba območne kontrole zračnega prometa

   4. Služba letališke kontrole zračnega prometa Brnik

   5. Služba letališke kontrole zračnega prometa Maribor

   6. Služba letališke kontrole zračnega prometa Portorož

   7. Služba letališke kontrole zračnega prometa Cerklje ob Krki

  2. Sektor letalskih telekomunikacij

   1. Oddelek za tehnični nadzor

   2. Služba za avtomatizirane sisteme

   3. Služba za komunikacije

   4. Služba za navigacije in letališča

   5. Služba za nadzorne sisteme

  3. Sistem letalskih informacij

   1. Službe zrakoplovnih publikacij

   2. Informacijsko komunikacijski center

   3. Služba zrakoplovnih informacij - ARO

  4. Sektor za certificiranje, vodenje projektov in usposabljanje osebja

   1. Oddelek za certificiranje

   2. Oddelek za vodenje projektov

   3. Službe za usposabljanje operativnega osebja - Letalska šola

  5. Sektor za splošne zadeve

   1. Finančno računovodska služba

   2. Služba za kadrovske zadeve

   3. Služba za pravne zadeve

   4. Služba za investicije in javna naročila

  6. Kabinet direktorja

   1. Oddelek za varnost v zračnem prometu

   2. Oddelek za informatiko

   3. Oddelek za kibernetsko varnost

   4. Oddelek za razvoj