O nas

Ustanovitev družbe

Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., je bila ustanovljena na podlagi Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa, skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in Zakonom o gospodarskih javnih službah ter v povezavi z Zakonom o letalstvu. Lastnik in ustanovitelj družbe je Republika Slovenija. V tujini se družba predstavlja s svojim angleškim imenom Slovenia Control, Slovenian Air Navigation Services, Limited.​

Delovanje Kontrole zračnega prometa

Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., je nosilec dovoljenja za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa, in sicer za izvajanje služb zračnega prometa, služb letalskih telekomunikacij in služb letalskih informacij. Družba zagotavlja tehnično in operativno zmogljivost ter strokovno znanje za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa na varen, neprekinjen, zmogljivostno prilagodljiv, cenovno ugoden, stroškovno učinkovit ter sonaraven in kakovosten način, in to neprestano prilagaja dejanski trenutni ali kakršni koli prihodnji gostoti letalskih prometnih tokov v danem zračnem prostoru.

Družba je torej usposobljena za varno, kakovostno in učinkovito izvajanje dejavnosti vodenja in kontrole zračnega prometa v vseh fazah letov zrakoplovov in varnega poteka prometa na letališčih, izdajanja letalskih informacij in nadgradnje, uvedbe ter vzdrževanja sistemov in naprav za vodenje in kontrolo zračnega prometa.Poleg tega ima strokovno znanje za razvoj področja zračnega prometa in pripravo predpisov s tega področja.

Omenjeno je temelj zagotavljanja prilagodljivega in pravočasnega upravljanja pretoka zračnega prometa skozi zračni prostor v domeni družbe, ki je integriran v evropsko mrežo upravljanja zračnega prometa. Družba kot izvajalec storitev navigacijskih služb zračnega prometa opravlja pomembno in nenadomestljivo dejavnost v sistemu civilnega letalstva, ki je v nacionalnih in tudi strateških dokumentih opredeljena kot ena od pomembnih dejavnikov gospodarskega razvoja.

Strokovno znanje družbe

Družba opravlja storitve navigacijskih služb zračnega prometa v Republiki Sloveniji skladno s slovensko zakonodajo, evropskimi standardi, standardi in priporočili Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) in Evropske organizacije za varnost zračne plovbe (Eurocontrol) ter sklenjenimi operativnimi delovnimi sporazumi (Letter of Agreement – LoA) s sosednjimi kontrolami zračnega prometa in mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo Republiko Slovenijo.

Družba je s svojimi strokovnjaki edino podjetje na območju Republike Slovenije, ki izvaja dejavnost vodenja in kontrole zračnega prometa. Njena dejavnost je neprimerljiva s katero koli dejavnostjo na območju Republike Slovenije, zato je tudi položaj zaposlenih poseben in primerljiv le z družbami, ki izvajajo enako dejavnost v tujini. Zaposleni v družbi so zaradi svojega posebnega znanja vključeni v številne dejavnosti, ki vplivajo na razvoj stroke, spremembe predpisov in razvoj na tem področju.

Mednarodno sodelovanje družbe

MEDNARODNO SODELOVANJE

Izvajanje enotnega evropskega neba zahteva tesno sodelovanje na evropski ravni. Družba je zavezana h krepitvi svoje vloge in h krepitvi sodelovanja s sosednjimi državami pri predvidenem preoblikovanju zračnega prostora v regiji, tako na ravni funkcionalnega bloka zračnega prostora FAB CE, kot v sodelovanju in povezovanju z drugimi funkcionalnimi bloki zračnega prostora (FAB-i).

Pobuda FAB CE in sodelovanje s FAB-i

Evropska zakonodaja o enotnem evropskem nebu je od držav članic EU zahtevala ustanovitev funkcionalnih blokov zračnega prostora (FAB-ov), ki temeljijo na operativnih zahtevah in so določeni ne glede na državne meje. Izvajanje storitev navigacijskih služb zračnega prometa in povezanih nalog je zasnovano na optimizaciji in okrepljenem čezmejnem sodelovanju izvajalcev storitev navigacijskih služb zračnega prometa. Z namenom izpolnitve te obveznosti so Avstrija, Bosna in Hercegovina, Češka, Hrvaška, Madžarska, Slovaška in Slovenija 5. maja 2011 na Brdu pri Kranju sklenile mednarodni sporazum – Sporazum o vzpostavitvi funkcionalnega bloka zračnega prostora srednje Evrope, ki je začel veljati 20. marca 2012, in ustanovile Funkcionalni blok zračnega prostora Srednje Evrope - FAB CE. Sočasno so izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa teh držav sklenili Sporazum o sodelovanju izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa držav FAB CE, 30. maja 2011 pa je bil sklenjen še Sporazum o sodelovanju nacionalnih nadzornih organov držav FAB CE. Sporazum o sodelovanju med izvajalci navigacijskih službe zračnega prometa, katerega podpisnica je tudi družba, ureja dejavnosti sodelovanja izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa držav FAB CE, preko katerih se implementira funkcionalni blok zračnega prostora, z določitvijo njihovih pooblastil in odgovornosti. Namen teh sodelovalnih dejavnosti je prispevati k implementaciji, operativnosti in nadaljnjemu razvoju FAB CE, nenehno izboljševati raven varnosti, stroškovno učinkovitost, okoljsko sprejemljivost, optimizacijo in efektivno usmerjenost izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa ter zagotoviti izvajanje posameznih ciljev, določenih v vsakokrat veljavnem Načrtu izvedbe (Performance plan). 

Z namenom izpolnjevanja zahtev zakonodaje o enotnem evropskem nebu in skladno z zahtevo Evropske komisije, da izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa povečajo čezmejno sodelovanje, je družba skupaj z izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa Avstrije, Češke, Hrvaške, Madžarske in Slovaške 17. 10. 2014 ustanovila skupni pravni subjekt – gospodarsko družbo v statusni obliki družbe z omejeno odgovornostjo, v okviru katere se izvajajo skupni projekti, svetovanje, del javnih naročil in podobno. Sedež FABCE, d. o. o., je v Republiki Sloveniji.

Družba v okviru FAB CE sodeluje tudi z izvajalci navigacijskih služb iz drugih FAB-ov v okviru platforme »Inter- FAB cooperation«. Namen sodelovanja med FAB-i je skupno izražanje stališč znotraj EU, izmenjava izkušenj na področju upravljanja zračnega prometa, zasledovanje skupnih ciljev in interesov na različnih področjih ter sodelovanje pri vzpostavitvi enotnega evropskega neba.

Zračni prostor brez zračnih poti (Free Route Airspace - FRA)

Družba aktivno sodeluje v projektu širitve območja zračnega prostora brez zračnih poti (FRA). S širitvijo SECSI FRA, ki združuje zračne prostore osmih (8) držav regije (Avstrija, Hrvaška, BiH, Srbija, Črna gora, Severna Makedonija, Albanija in Slovenija), na zračni prostor Italije (FRA IT), je združeno območje brez zračnih poti postalo eno največjih FRA območij v Evropi. Dodana vrednost večanja obsega čezmejnega enotnega zračnega prostora brez zračnih poti je zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, zmanjševanje porabe goriv in približevanje ciljem brezoglične družbe, skrajševanje potovalnih časov in s tem izboljševanje mobilnosti.

Aktivnosti na področju optimizacije zračnega prostora in optimizacije regionalne informacijsko-komunikacijske ter CNS infrastrukture potekajo v skladu s strategijo FAB CE in v skladu z AAS (European Airspace Architecture Study).

Sodelovanje z mednarodnimi organizacijami

Aktivnosti družbe na mednarodnem področju obsegajo tudi aktivno sodelovanje z mednarodnimi organizacijami na področju civilnega letalstva (Eurocontrol, EASA, ICAO, CANSO, ECAC, ATCA).​

Srečko Janša

Direktor

​Srečko Janša, rojen leta 1961, je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike.

Po prvi zaposlitvi v družbi Iskratel Kranj je pričel z delom na področju civilnega letalstva, na katerem ima več kot 35-letne delovne izkušnje. Njegova karierna pot je osredotočena na področje letalske varnosti in navigacijskih služb zračnega prometa. 

Najprej je bil zaposlen v takratni Zvezni upravi za kontrolo zračnega prometa ter po osamosvojitvi Republike Slovenije v letu 1991 na Ministrstvu za promet. Leta 1991 je bil imenovan v skupino, ki jo je Vlada Republike Slovenije ustanovila takoj po osamosvojitvi z namenom vzpostavitve sistema civilnega letalstva v Sloveniji, vključno z vzpostavitvijo sistema kontrole in vodenja zračnega prometa. Vključen je bil v projekt modernizacije ATM/CNS navigacijskih sistemov zračnega prometa. 

V letu 2003 je bil imenovan za direktorja Uprave RS za civilno letalstvo, istega leta pa je bil vključen v projekt vzpostavitve javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o. in bil s strani Vlade RS imenovan za njenega direktorja. 

V letu 2010 je bil vključen v projekt vzpostavitve Agencije RS za civilno letalstvo, kjer je bil krajši čas tudi v. d. direktorja. 

Do prevzema funkcije začasnega direktorja Kontrole zračnega prometa Slovenije, d. o. o. z dnem 5. 4. 2024, je opravljal funkcijo generalnega direktorja Direktorata za letalski in pomorski promet na Ministrstvu za infrastrukturo, na katero ga je Vlada RS imenovala leta 2021. 

Ima več certifikatov s področja poznavanja EU zakonodaje s področja letalske varnosti, kakor tudi navigacijskih služb zračnega prometa, s področja sistemov upravljanja varnosti SMS ter kulture pravičnosti (Just Culture). Ima tudi licenco pilota letala PPL (A).

Do prevzema funkcije začasnega direktorja je ves čas aktivno sodeloval pri delu Evropske komisije (DG MOVE in EASA), kakor tudi mednarodnih organizacij s področja letalstva, in sicer je bil član več delovnih skupin in odborov oziroma organov teh organizacij (ICAO, ECAC, Eurocontrol), organizator ali aktiven član številnih mednarodnih konferenc in drugih dogodkov s področja civilnega letalstva ter aktiven predstavnik Republike Slovenije v okviru sodelovanja na meddržavni ravni.

Vodenje družbe v vlogi začasnega direktorja je prevzel kot član nadzornega sveta Kontrole zračnega prometa Slovenije, d. o. o. do imenovanja novega direktorja, ki bo izbran na podlagi javnega razpisa, največ do enega leta. V tem času ne bo deloval kot član nadzornega sveta družbe, na katerega funkcijo je bil imenovan leta 2022.


​​​
Srecko J_0003.jpg

Nadzorni svet

Peter Grašek
predsednik
Predstavitev člana
Marija Šeme
NAMESTNICA PREDSEDNIKA
Predstavitev člana
Dr. Marko Hočevar
Član
Predstavitev člana
Srečko Janša
ČLAN – ZAČASNO NEAKTIVEN
Predstavitev člana
Žiga Ogrizek
Član in predstavnik delavcev
Predstavitev člana
Boštjan Mišmaš
Član in predstavnik delavcev
Predstavitev člana
​Vsi člani nadzornega sveta in zunanja članica revizijske komisije nadzornega sveta KZPS, d.o.o. so se v izjavi o neodvisnosti iz Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je sprejel Slovenski državni holding, d.d., izrekli za neodvisne.​

Kodeks upravljanja

​​​​​

Družba je sprejela in pri svojem poslovanju upošteva do​ločila Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, (v nadaljnjem bes​edilu: Kodeks), ki ga je ​sprejel Slovenski državni holding, d.d. Ustanoviteljica in edina družbenica družbe je Republika Slovenija.

Pravice ustanovitelja v imenu in za račun Republike Slovenije na podlagi Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) izvršuje Slovenski državni holding, d. d.

Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., se je zavezala k spoštovanju določb Kodeksa s sprejemom Akta o ustanovitvi. S spoštovanjem določil Kodeksa v celoti si tudi na ta način prizadeva za ohranjanje in nadgradnjo uspešnega vodenja in upravljanja družbe.


Kodeks je objavljen na spletnih straneh Slovenskega državnega holdinga, d.d., na naslovu http://www.sdh.si.​​
​​

Vizija​

Za uporabnike zračnega prostora vsak dan zagotavljamo varno in zanesljivo izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa in upravljanje zračnega prometa.

Z visoko usposobljenimi in motiviranimi strokovnjaki v podjetniškem duhu in v korist svojih strank dosegamo odličnost pri zagotavljanju zmogljivostno prilagodljivih, cenovno ugodnih, stroškovno učinkovitih, sonaravnih in kakovostnih storitev navigacijskih služb zračnega prometa in upravljanja zračnega prometa v slovenskem in regionalnem zračnem prostoru.​

 
 

Poslanstvo

Družba je kot zanesljiva organizacija povsem predana zagotavljanju varnosti.
Smo proaktivni in produktivni, skupaj s poslovnimi in institucionalnimi partnerji z inovativnimi rešitvami neprestano izboljšujemo letalsko omrežje enotnega evropskega neba.

Družba se s svojim poslanstvom zavezuje:

 • biti certificirani izvajalec storitev služb zračnega prometa po predpisih o enotnem evropskem nebu, določen za zagotavljanje varnih, zmogljivostno prilagodljivih, cenovno ugodnih, stroškovno učinkovitih, sonaravnih in kakovostnih storitev navigacijskih služb zračnega prometa v slovenskem zračnem prostoru ter po potrebi zunaj njega;

 • biti pripravljena zagotavljati navigacijske službe zračnega prometa kot dejavni partner znotraj funkcionalnih blokov zračnega prostora na svojem območju.

Poslanstvo bo uresničevalo visoko usposobljeno in motivirano osebje. ​ ​​​​

Vrednote

Varnost storitev

Doseganje, zagotavljanje in stalno izboljševanje varnostnih ravni in ciljev je osnovno vodilo družbe z namenom doseganja odličnosti pri izvajanju varnih, zmogljivostno prilagodljivih, cenovno sprejemljivih, stroškovno učinkovitih, sonaravnih in kakovostnih storitev. Varnosti storitev je dodeljena prednost v primerjavi z drugimi vrednotami družbe

Zanesljivost

Za svoje partnerje, stranke in interesne skupine želimo biti zanesljiv partner pri izvajanju dejavnosti.

Odgovornost

Z odgovornim odnosom sodelavcev do izvajanja storitev navigacijskih služb zračnega prometa želimo zagotavljati varen, reden in učinkovit zračni promet.

Profesionalizem

Dosežen s kompetentnostjo, natančnostjo, skrbnostjo, vestnostjo in z odgovornim izpolnjevanjem visokih standardov izvajanja delovnih procesov.

Uslužnost

V družbeno odgovornem odzivanju deležnikom.

Spoštljivost

S poštenim, nepristranskim, odkritim, zaupljivim in prijaznim odnosom do sodelavcev, industrijskih kolegov in deležnikov.

Ekipnost

Dosežena z nediskriminatornim, soodvisnim in vzajemno dopolnjujočim se skupinskim delom s sodelavci, industrijskimi kolegi in deležniki.

Znanje

Gradimo na dvigovanju ravni splošnega, strokovnega in specializiranega znanja zaposlenih. Prizadevamo si razvijati human odnos do dela in ljudi v delovnem procesu ter ljudi usposabljati za hitro prilagajanje spremembam. Vlagamo v izobraževanje posameznika za razvoj delovne kariere in njegove osebnostne rasti.

Skladnost poslovanja in integriteta

​Dosežena s transparentnim delovanjem in ničelno toleranco do korupcije, nezakonitega in neetičnega ravnanja zaposlenih, poslovodstva in članov organa nadzora. ​

Trajnost poslovanja

​Doseženo z delovanjem družbe v skladu z načeli trajnostnega razvoja, ne da bi pri tem ogrožali zmožnosti prihodnjih rodov, da zadovoljujejo lastne potrebe, pri čemer skrbimo za ustrezno ravnovesje med poslovno uspešnostjo, varstvom okolja (racionalna raba energije, ločevanje odpadkov in preprečevanje negativnih posledic na okolje) in družbeno odgovornostjo. Družbena odgovornost in trajnostno poslovanje sta integrirana v celotno organizacijo družbe in se izvajata v vseh njenih odnosih ter vključujeta vse deležnike, ki so v kakršnikoli interakciji z družbo. ​

Spoštovanje človekovih pravic

​Doseženo s spoštovanjem človekovih pravic, ki jih predpisujeta ustava in veljavna zakonodaja ter z uveljavljanjem človekovih pravic v gospodarstvu, kot jih skupaj z ukrepi opredeljuje Nacionalni akcijski načrt.


Organizacija družbe

Organizacija družbe podpira varno, učinkovito in nepretrgano izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa, ki jih zagotavlja družba, ter ustrezno prilagodljivost in odzivnost na spremembe v okolju, v katerem posluje. 

Glavna dejavnost družbe, vodenje in kontrola zračnega prometa, se izvaja v okviru treh operativnih sektorjev:

 • Sektorja zračnega prometa,
 • Sektorja letalskih telekomunikacij in
 • Sektorja letalskih informacij. 

Naloge, povezane z varnostjo v zračnem prometu, s certificiranjem izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa, mednarodnimi zadevami in strateškim načrtovanjem, kakovostjo in varovanjem, informacijsko tehnologijo, odnosi z javnostmi, skladn​​ostjo poslovanja in integritete ter tajništvom, se opravljajo v okviru kabineta direktorja.​

Naloge, povezane s certificiranjem izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa, vodenjem projektov in usposabljanjem operativnega osebja, se opravljajo v okviru Sektorja za certificiranje, vodenje projektov in usposabljanja osebja.


Naloge, povezane s kadrovskimi, organizacijskimi in pravnimi zadevami, finančno-računovodskimi zadevami, ter naloge, povezane z investicijskim in tekočim vzdrževanjem ter javnimi naročili, se izvajajo v okviru Sektorja za splošne zadeve​

​​​

Organigram

Organizacijska shema

 1. Direktor

  1. Sektor zračnega prometa

   1. Oddelek za avtomatizacijo Sektorja zračnega prometa

   2. Oddelek za tehnologijo

   3. Služba območne kontrole zračnega prometa

   4. Služba letališke kontrole zračnega prometa Brnik

   5. Služba letališke kontrole zračnega prometa Maribor

   6. Služba letališke kontrole zračnega prometa Portorož

   7. Služba letališke kontrole zračnega prometa Cerklje ob Krki

  2. Sektor letalskih telekomunikacij

   1. Oddelek za tehnični nadzor

   2. Služba za avtomatizirane sisteme

   3. Služba za komunikacije

   4. Služba za navigacije in letališča

   5. Služba za nadzorne sisteme

  3. Sistem letalskih informacij

   1. Službe zrakoplovnih publikacij

   2. Informacijsko komunikacijski center

   3. Služba zrakoplovnih informacij - ARO

  4. Sektor za certificiranje, vodenje projektov in usposabljanje osebja

   1. Oddelek za certificiranje

   2. Oddelek za vodenje projektov

   3. Službe za usposabljanje operativnega osebja - Letalska šola

  5. Sektor za splošne zadeve

   1. Finančno računovodska služba

   2. Služba za kadrovske zadeve

   3. Služba za pravne zadeve

   4. Služba za investicije in javna naročila

  6. Kabinet direktorja

   1. Oddelek za varnost v zračnem prometu

   2. Oddelek za informatiko

   3. Oddelek za kibernetsko varnost

   4. Oddelek za razvoj