Povzetek letnega poslovnega načrta 2021

​Letni poslovni načrt 2021 Kontrole zračnega prometa Slovenije, d.o.o. je obravnaval in sprejel nadzorni svet družbe. V skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (Uradni list RS, št. 30/06 – uradno prečiščeno besedilo, 109/09, 62/10-ZLet-C in 18/11-ZUKN-A), ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1035/2011 z dne 17. oktobra 2011 o skupnih zahtevah za izvajanje služb navigacijskih služb v zračnem prometu ter o spremembi uredb (ES) št. 482/2008 in (EU) in št. 691/2010 (UL L št. 271, z dne 18. 10. 2011, str. 23), je poslovni načrt odobril minister za infrastrukturo.