Povzetek letnega poslovnega načrta 2014

​Letni poslovni načrt 2014 Kontrole zračnega prometa Slovenije, d.o.o. je obravnaval in sprejel nadzorni svet družbe na 76. redni seji, dne 3.12.2013. Poslovni načrt je v skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (Uradni list RS, 30/06-UPB1, 109/09, 62/10-ZLet-C, 18/11-ZUKN-A) odobril minister, pristojen za promet.​​