Plačna politika družbe

​​​​​​​​​

Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o. pri načrtovanju in izvajanju plačne politike upošteva pogoje, ki izhajajo iz specifičnega načina financiranja navigacijskih služb zračnega prometa, kot ga ureja evropska zakonodaja enotnega evropskega neba (Single European Sky – SES), ki temelji na načelu povračila stroškov ob omejeni delitvi tveganj prometa in stroškov z namenom izboljšanja tako stroškovne kot operativne učinkovitosti navigacijskih služb zračnega prometa, ki jo je treba presojati tudi z vidika vpliva na obseg, varnost in kapaciteto storitev, kot je to opredeljeno v vseevropskih ciljih uspešnosti, ki jih je sprejela Evropska komisija. Družba je tako zavezana zagotavljati skladnost z vseevropskimi cilji in kazalniki uspešnosti, ki jih je Republika Slovenija določila za tretje referenčno obdobje spremljanja uspešnosti med letoma 2020 in 2024.

Plačna politika družbe pri izplačilu plač, regresa, božičnice in plače iz naslova poslovne uspešnosti (13. plače) v največji možni meri spoštuje vsakokrat veljavna priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga, d. d. in usmeritve nadzornega sveta družbe. Morebitna odstopanja od navedenih priporočil družba pojasnjuje v izjavi o upravljanju, vključeni v letno poročilo.

V obdobju 2020 – 2024 bo družba na podlagi sprejetega petletnega poslovnega načrta in letnih poslovnih načrtov zagotavljala ustrezno število in strukturo zaposlenih, zlasti ustrezno usposobljenega kompetentnega operativnega osebja za neprekinjeno, varno in učinkovito izvajanje osnovne dejavnosti družbe, to je zagotavljanja storitev upravljanja zračnega prometa (ATM)/ navigacijskih služb zračnega prometa (ANS) v slovenskem zračnem prostoru, pa tudi širše. Slednjemu bo po potrebi prilagajala notranjo organizacijo s ciljem optimalne organizacije vseh poslovnih procesov v družbi. Navedenim strateškim ciljem na področju kadrov bo družba, ob ustrezni ravni socialnega dialoga, sledila tudi v okviru plačne politike in zagotavljala izplačilo plač in drugih prejemkov zaposlenih iz delovnega razmerja po pogodbah o zaposlitvi skladno z vsakokrat veljavno Kolektivno pogodbo za dejavnost vodenja in kontrole zračnega prometa in Podjetniško kolektivno pogodbo ter z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji.

Skladno s priporočili Slovenskega državnega holdinga, d. d. družba v nadaljevanju objavlja tudi podatke o preteklih realizacijah plačil, kot so božičnica, 13. plača ali podobna izplačila zaposlenim ter regres, ki jih je družba zaposlenim izplačala na podlagi omenjenih kolektivnih pogodb in predpisov.

Družba zaposlenim božičnice ne izplačuje.


Pregled izplačil plače iz naslova poslovne uspešnosti (13. plače):


  Leto  

    Osnova za izračun 13. plače delavca

  Bruto znesek na delavca  

  Datum izplačila   

2019
  100% povpr​ečne plače zaposlenih v RS    
      1.800,00 EUR                   ​
22. 2. 2020 ​      
​             
2020​
Ni bilo izplačila​

2021​
Ni bilo izplačila

 2022
Povprečna bruto plača delavca ​
100% povprečna plača delavca
​  20. 2. 2023
2023
Povprečna bruto plača delavca
80% povprečna plača delavca
​23. 2. 2024Pregled izplačil regresa za letni dopust: 

 Leto 

  Osnova za izračun regresa za letni dopust delavca   

  Bruto znesek na delavca  

  Datum izplačila   

​2019
​100% povprečne plače zaposlenih v RS​1.700,00 EUR​23. 5. 2019
2020​minimalna plača v RS​  940,58 EUR​23. 6. 2020
​2021​minimalna plača v RS​1.024,24 EUR​18. 6. 2021
​2022
minimalna plača v RS​​1.074,43 EUR
26. 5. 2022
2023
100% povprečne mesečne plače zaposlenih v RS​
​           2.132,58 EUR
​      25. 5. 2023


Podatki o prejemkih zastopnika, članov poslovodnega organa in organa upravljanja ali nadzornega organa skladno z 12. odstavka 10.a člena v povezavi z 2. alinejo 1. odstavka 4.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14 in 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18; v nadaljevanju: ZDIJZ) so javno objavljeni na spletni strani družbe pod zavihkom Objave v skladu z 10.a členom ZDIJZ.​