Plačna politika družbe

​Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o. pri izplačilu plač, regresa, božičnice in 13. plače v največji možni meri spoštuje veljavna Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga, d. d., upoštevajoč veljavne kolektivne pogodbe in interne akte družbe. Morebitna odstopanja od navedenih priporočil družba pojasnjuje v izjavi o upravljanju, vključeni v letno poročilo.

Družba na podlagi sprejetega letnega poslovnega načrta v okviru plačne politike izvaja ukrepe, s katerimi zagotavlja:
− izplačilo plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja po pogodbah o zaposlitvi skladno z veljavnima kolektivnima pogodbama;
− izplačilo regresa za letni dopust skladno z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji;
− izplačilo plače iz naslova poslovne uspešnosti (13. plače) na podlagi sklenjenega dogovora z reprezentativnimi sindikati skladno z določili Podjetniške kolektivne pogodbe ob upoštevanju priporočil in usmeritev Slovenskega državnega holdinga, d. d.

Družba zaposlenim ne izplačuje božičnice.

Pri izvajanju sprejete plačne politike družba, kot že omenjeno v prvem odstavku, smiselno upošteva priporočila in usmeritve ustanovitelja ter nadzornega sveta družbe ter tudi pogoje, ki izhajajo iz specifičnega načina financiranja navigacijskih služb zračnega prometa, kot ga ureja evropska zakonodaja in ki temelji na načelu povračila stroškov ob omejeni delitvi tveganj prometa in stroškov z namenom izboljšanja tako stroškovne kot operativne učinkovitosti navigacijskih služb zračnega prometa. Slednje je treba presojati tudi z vidika vpliva na obseg, varnost in kapaciteto storitev, kot je to opredeljeno v vseevropskih ciljih uspešnosti, ki jih je sprejela Evropska komisija. Družba je tako obvezana zagotavljati skladnost z vseevropskimi cilji in kazalniki uspešnosti, ki so si jih države članice Funkcionalnega bloka zračnega prostora srednje Evrope (FAB CE), vključno z Republiko Slovenijo, postavile za drugo referenčno obdobje med letoma 2015 – 2019.

Pregled izplačil plače iz naslova poslovne uspešnosti (13. plače):

   Leto

    Osnova za izračun 13. plače delavca

  Datum izplačila

​2013​13. plača ni bila izplačana
​2014​75% povprečne plače delavca​27. 2. 2015
​2015​27% povprečne plače delavca​26. 2. 2016
​2016​85% povprečne plače delavca​6. 2. 2017
​2017​85% povprečne plače delavca​15. 2. 2018
​2018​50% povprečne bruto plače delavca​14. 2. 2019
​2019​1.800,00 bruto​22. 2. 2020
Pregled izplačil regresa za letni dopust: 

Leto

Osnova za izračun regresa za letni dopust delavca

Bruto znesek na delavca

Datum izplačila

​2013​minimalna plača v RS​783,66 EUR​27. 6. 2013
​2014​minimalna plača v RS​789,15 EUR​29. 5. 2014
​2015​minimalna plača v RS​  790,73 EUR​29. 5. 2015
​2016​70% povprečne plače zaposlenih v RS​1.100,00 EUR​27. 5. 2016
​2017​70% povprečne plače zaposlenih v RS​1.100,00 EUR​24. 5. 2017
​2018​70% povprečne plače zaposlenih v RS​1.100,00 EUR​30. 5. 2018
​2019​100% povprečne plače zaposlenih v RS​1.700,00 EUR​23. 5. 2019
2020​minimalna plača v RS​  940,58 EUR​23. 6. 2020
​2021​minimalna plača v RS​         1.024,24 EUR​    18. 6. 2021


Podatki o prejemkih zastopnika, članov poslovodnega organa in organa upravljanja ali nadzornega organa skladno z 12. odst. 10.a člena v povezavi z 2. alinejo 1. odst. 4.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14 in 19/15 – odl. US) so javno objavljeni na spletni strani družbe pod zavihkom Objave v skladu z 10.a členom ZDIJZ.