Etični kodeks

​Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o. je sprejela nov Etični kodeks, ki je začel veljati 15. 6. 2023.

Etični kodeks, skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in novimi Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga (maj 2023), ureja osnovne vrednote in temeljna načela družbe, odgovoren odnos ter korekten in spoštljiv socialni dialog vodstva družbe z zaposlenimi, obveznost zaposlenih, da med seboj komunicirajo spoštljivo in spoštujejo dostojanstvo posameznika, ter odgovoren odnos zaposlenih do družbe v smislu, da so zaposleni v poklicnem in zasebnem življenju lojalni do družbe in se izogibajo situacijam, ki bi ogrožale neodvisnost, nepristranskost in objektivnost ter imele negativen vpliv na njihov osebni ugled ali na ugled družbe. 

Zaposleni morajo tudi v svojih zunanjih stikih delovati profesionalno, pošteno, neodvisno in z integriteto. V vseh primerih zasebnega udeleževanja v družbenih, političnih, socialnih, interesnih in drugih javnih dejavnostih ter pobudah, vključno pri komunikaciji z ali v javnih medijih ali na družbenih omrežjih, morajo zaposleni ravnati le v svojem lastnem imenu in za svoj račun. V kolikor se predstavijo kot zaposleni v družbi ali kot predstavniki svojega poklica, morajo pri tem jasno in izrecno sporočati, da njihova ravnanja, ideje, pobude ter mnenja odražajo zgolj njihova lastna stališča, ki niso nujno enaka stališčem družbe, razen če imajo za to izrecno pooblastilo družbe. 

Etični kodeks natančneje ureja tudi odnos družbe navzven, in sicer do ustanovitelja, do uporabnikov storitev, partnerjev in uradnih oseb ter odgovornost družbe do širše družbene skupnosti, javnosti in medijev.


 Pripeti dokumenti