Objave podatkov po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I. V skladu z dvanajstim odstavkom 10.a člena v povezavi z 2. alinejo prvega odstavka 4. a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja objavljamo podatke o prejemkih članov poslovodstva in nadzornega organa.​
  • Poslovodstvo

Ime in priimek, funkcija

Višina mesečnega prejemka po pogodbi o zaposlitvi​
Višina odpravnine po pogodbi o zaposlitvi
Višina neto izplačil v letu 2023

Rok Marolt, direktor

Osnovno mesečno plačilo: 11.116,64 EUR bruto  ​

Spremenljivi del plačila: spremenljivi del prejemka lahko znaša največ 30 odstotkov izplačanih osnovnih plačil v poslovnem letu, ki ga s sklepom določi nadzorni svet družbe po koncu vsakega poslovnega leta.​

​Šestkratnik osnovnega mesečnega plačila izplačanega v tekočem poslovnem letu.
​52.235,76 EUR

* mandat od 23.3.2023


Direktor je upravičen tudi do določenih bonitet (uporabe službenega vozila, plačila premije za korporativno zavarovanje odgovornosti (t.i. D&O zavarovanje).


  • ​Nadzorni svet 

Prejemki članov nadzornega sveta so prikazani v spodnji tabeli.


Ime in priimek, fu​​​nkcija​
Plačilo za opravljanje funkcije v NS bruto mesečno
Plačilo za opravljanje funkcije v RK bruto mesečno
Pačilo za sejnino NS na sejoPlačilo za sejnino RK na sejoSkupaj neto za leto 2023
Peter Grašek, predsednik NS
​1.025,00 EUR
\
redna seja: 200,00 EUR
dopisna seja: 160,00 EUR​
\11.702,31 EUR

Srečko Janša, namestnik predsednika NS
751,67 EUR
\
redna seja: 200,00 EUR
dopisna seja: 160,00 EUR
\8.030,39 EUR​
​Marija Šeme, MBA, članica NS in predsednica RK​683,33 EUR
256,25 EURredna seja: 200,00 EUR
dopisna seja: 160,00 EUR
redna seja: 160,00 EUR
dopisna seja: 128,00 EUR
​10.620,74 EUR
dr. Marko Hočevar, član NS in namestnik predsednice RK
683,33 EUR
170,83 EURredna seja: 200,00 EUR
dopisna seja: 160,00 EUR
redna seja: 160,00 EUR
dopisna seja: 128,00 EUR
9.897,33 EUR
​Žiga Ogrizek, član NS in član RK
​683,33 EUR
​170,83 EURredna seja: 200,00 EUR
dopisna seja: 160,00 EUR
redna seja: 160,00 EUR
dopisna seja: 128,00 EUR
9.662,33 EUR
Boštjan Mišmaš, član NS

683,33 EUR
\redna seja: 200,00 EUR
dopisna seja: 160,00 EUR
\7.193,96 EUR


Člani nadzornega sveta so upravičeni tudi do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Člani nadzornega sveta so prav tako upravičeni do plačila premije za korporativno zavarovanje odgovornosti (t.i. D&O zavarovanje), članarine v stanovskih organizacijah in izobraževanja s področja korporativnega upravljanja ali poslovnega delovanja družbe.

II. V skladu z enajstim odstavkom 10.a člena v povezavi s prvim odstavkom 6.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja objavljamo podatke, ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve.​


DONACIJE IN SPONZORSTVA​

- v letu 2020 ​

- v letu 2021​

- v letu 2022

- v letu 2023​


SVETOVALNE, AVTORSKE IN DRUGE INTELEKTUALNE STORITVE​

- v letu 2​020​

- v letu 2021

- v letu 2022

- v letu 2023​

- v letu 2024​


Pravila za dodeljevanje donatorskih in sponzorskih sredstev