Podatki o prejemnikih

​​​​​​​​​​​​

Skladno z dvanajstim odstavkom 10. a člena v povezavi z 2. alinejo prvega odstavka 4. a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja objavljamo podatke o prejemkih zastopnika, članov poslovodnega organa in organa upravljanja ali nadzornega organa, in sicer: osebno ime, dogovorjeno višino mesečnih prejemkov, dogovorjeno višino odpravnine ter skupno višino neto izplačil prejemkov v preteklem letu.

Vodstvo družbe in podatki o prejemkih:

  • dr. Franc Željko Županič, direktor

 

Ime poslovodne osebe
dr. Franc Željko Županič
Višina mesečnega prejemka po pogodbi o zaposlitviOsnovno mesečno plačilo: 8. 718,80​ EUR bruto

Spremenljivi del plačila: spremenljivi del prejemka lahko znaša največ 30 odstotkov izplačanih osnovnih plačil v poslovnem letu, ki ga s sklepom določi Nadzorni svet družbe na koncu vsakega poslovnega leta.
Višina odpravnine po pogodbi o zaposlitviŠestkratnik osnovnega mesečnega plačila izplačanega v tekočem poslovnem letu.
Višina neto izplačil v preteklem letu67.007,15 EUR

 
Nadzorni svet in podatki o prejemkih:

Predstavniki lastnika:

mag. Dušan Hočevar, predsednik
Marija Šeme Irman, MBA, namestnica predsednika
mag. Gorazd Čibej, član
mag. Nikolaj Abrahamsberg, član

Predstavniki delavcev:

Žiga Ogrizek, član
Davor Mizerit, član


Sklep o določitvi višine izplačil članom nadzornega sveta je bil sprejet na skupščini družbe 18. 7. 2011.
Bruto in neto prejemki članov nadzornega sveta v letu 2019 so prikazani v spodnji tabeli.  

Ime in ​priimek​ Funkcija​​​​ Plačilo za opravljanje funkcije v NS – bruto letno (1) Plačilo za opravljanje funkcije v RK – bruto letno (2) Sejnine NS in RK
– bruto letno (3)
Skupaj bruto (1+2+3) Skupaj neto        Potni​ stroški
mag. Dušan Hočevarpredsednik NS in namestnik predsednice RK11.050 EUR1.906 EUR3.200 EUR16.156 EUR11.510 EUR243 EUR
Marija Šeme Irman, MBAnamestnica predsednika NS in predsednica RK8.103 EUR​​​2.763 EUR3.360 EUR14.226 EUR10.081 EUR                  138 EUR
mag. Gorazd Čibejčlan NS7.300 EUR0 EUR                      2.240 EUR9.540 EUR6.861 EUR138 EUR
mag. Nikolaj Abrahamsbergčlan NS7.300 EUR0 EUR2.200 EUR9.500 EUR6.831 EUR653 EUR
Žiga Ogrizekčlan NS7.300 EUR0 EUR2.400 EUR9.700 EUR7.383 EUR22 EUR
Davor Mizeritčlan NS in član RK7.300 EUR1.842 EUR3.360 EUR12.502 EUR9.908 EUR262 EUR
Urška Kiščlanica RK0 EUR1.731 EUR960 EUR2.691 EUR1.957 EUR110 EUR


Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.


Skladno z enajstim odstavkom 10. a člena v povezavi s prvim odstavkom 6. a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja objavljamo podatke o vrsti posla, pogodbenem partnerju (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov), pogodbeno vrednost, datum in trajanje posla.

DONACIJE IN SPONZORSTVA

- v letu 2018

- od maja 2018

- v letu ​2019 

- v letu 2020 ​


SVETOVALNE, AVTORSKE IN DRUGE INTELEKTUALNE STORITVE

- v letu 2018

- v letu 2019

- v letu 2​020


Na podlagi novih Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga je družba Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o. po sklepu nadzornega sveta sprejela Pravila o dodeljevanju sponzorskih in donacijskih sredstev. Nadzorni svet Kontrole zračnega prometa Slovenije, d. o. o. soglaša, da Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o. sponzorstev ne dodeljuje ter da družba lahko podeljuje donacije, pri čemer najvišji znesek donacije posameznemu prejemniku praviloma ne sme preseči 1.000,00 EUR, letna skupna vsota doniranih sredstev pa ne sme preseči 0,03 % prihodka družbe za preteklo poslovno leto. Sklep je stopil v veljavo 28. 5. 2018.