Cena na enoto storitev preletnih pristojbin v letu 2023

11. 01. 2023
​Evropska organizacija za varnost zračne plovbe Eurocontrol je potrdila, da s 1. 1. 2023 začnejo veljati nove cene na enoto storitev pristojbin na zračnih poteh.

Določitev cen za storitve navigacijskih služb zračnega prometa ureja zakonodaja EU, ki je enotna za vse države članice in ne omogoča razlikovanja cen po posameznih uporabnikih storitev. Cena se določa tako, da se vsi stroški, povezani s storitvijo navigacijskih služb zračnega prometa, delijo s predvidenim obsegom prometa, torej s številom enot storitve. V Sloveniji gre za pokrivanje stroškov Kontrole zračnega prometa Slovenije, d. o. o., Agencije RS za okolje (letalska meteorologija) ter Javne agencije za civilno letalstvo RS.
Cene na enoto storitve določi minister pristojen za promet, v končni fazi pa se le-te, po usklajevanju z uporabniki storitev navigacijskih služb zračnega prometa (pretežno letalske družbe), potrjujejo na nivoju organizacije Eurocontrol, katere članica je tudi Slovenija.

Slovenija je s preletno pristojbino 65.32 EUR v letu 2023 na 15. mestu med državami članicami Eurocontrol, lestvica do 15. mesta pa je sledeča:

Država EUROCONTROL

Preletna pristojbina v letu 2023 v EUR

1.Moldavija227,54
2.Švica120,24
3.Belgija113,21
4.Luksemburg113,21
5.Nizozemska92,00
6.Velika Britanija86,26
7.Švedska79,98
8.Francija73,69
9.Nemčija73,04
10.Italija72,37
11.Slovaška72,32
12.Litva70,82
13.Češka68,17
14.Avstrija66,91
15.Slovenija65,32
​Vir: Sklep razširjene komisije EUROCONTROL, Odločitev št. 22/173 z dne 24. 11. 2022

Cena na enoto storitev terminalne pristojbine v letu 2023

Minister pristojen za promet je s sklepom št. 3722-7/2022/33-02511918 z dne 3. 12. 2022 potrdil ceno na enoto storitve v terminalu za Republiko Slovenijo za leto 2023 v višini 273,76 EUR.