Katalog informacij javnega značaja

​​​​​​​​

1. Os​​novni podatki o katalogu


Naziv organa: Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.
Osnovni podatki: Naslov: Zgornji Brnik 130n, 4210 Brnik - aerodrom
Telefon: +386 4 20 40 000
Faks: +386 4 20 40 001
Odgovorna uradna oseba: Rok Marolt, direktor
Datum zadnje spremembe: 23. 3. 2023
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.sloveniacontrol.si/

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga


2.a Organ​igram in podatki o organizaciji organa


Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., je bila ustanovljena na podlagi Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa, skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in Zakonom o gospodarskih javnih službah ter v povezavi z Zakonom o letalstvu. Lastnik in ustanovitelj družbe je Republika Slovenija. V tujini se družba predstavlja s svojim angleškim imenom Slovenia Control, Slovenian Air Navigation Services, Limited.


Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., je nosilec dovoljenja za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa, in sicer za izvajanje služb zračnega prometa, služb letalskih telekomunikacij in služb letalskih informacij. Družba zagotavlja tehnično in operativno zmogljivost ter strokovno znanje za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa na varen, neprekinjen, zmogljivostno prilagodljiv, cenovno ugoden, stroškovno učinkovit ter sonaraven in kakovosten način, in to neprestano prilagaja dejanski trenutni ali kakršni koli prihodnji gostoti letalskih prometnih tokov v danem zračnem prostoru.


Družba je torej usposobljena za varno, kakovostno in učinkovito izvajanje dejavnosti vodenja in kontrole zračnega prometa v vseh fazah letov zrakoplovov in varnega poteka prometa na letališčih, izdajanja letalskih informacij in nadgradnje, uvedbe ter vzdrževanja sistemov in naprav za vodenje in kontrolo zračnega prometa. Poleg tega ima strokovno znanje za razvoj področja zračnega prometa in pripravo predpisov s tega področja. Sodeluje lahko v domačih in tudi tujih projektih ter ustvarjalno prispeva k odločitvam v korist Republike Slovenije. Vzpostavitev sodelovanja z državnimi organi, predvsem z Ministrstvom za obrambo RS in Slovensko vojsko, pomeni pomemben segment na področju nacionalne varnosti in suverenosti, saj ima dejavnost kontrole zračnega prometa za državo strateški pomen ter je tudi eden od segmentov nadzora (»air policing«) slovenskega zračnega prostora.


Družba opravlja storitve navigacijskih služb zračnega prometa v Republiki Sloveniji skladno s slovensko zakonodajo, evropskimi standardi, standardi in priporočili Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) in Evropske organizacije za varnost zračne plovbe (Eurocontrol) ter sklenjenimi operativnimi delovnimi sporazumi (Letter of Agreement – LoA) s sosednjimi kontrolami zračnega prometa in mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo Republiko Slovenijo.


Seznam notranjih organizacijskih enot:


Vodstvo družbe:
Rok Marolt, direktor

Nadzorni svet družbe:

Predstavniki lastnika:
Peter Grašek, član
​Marija Šeme, članica
Marko Hočevar, član
​Srečko Janša, član

Predstavnika delavcev:
​Žiga Ogrizek, član​
Boštjan Mišmaš, član

Organizacijske enote:
  • kabinet direktorja,
  • sektor za splošne zadeve,
  • sektor zračnega prometa,
  • sektor letalskih telekomunikacij,
  • sektor letalskih informacij,
  • sektor za certificiranje, vodenje projektov in usposabljanja osebja (Letalska šola)

Kontaktni podatki za vse enote:

Telefon: +386 4 20 40 000
Naslov: Zgornji Brnik 130n, 4210 Brnik - aerodrom

Organigram organa: dostopen tukaj

2.b Kontaktni podatki za dostop do informacij javnega značaja


Telefon: +386 4 20 40 200
Naslov: Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.
Zgornji Brnik 130n
4210 Brnik – aerodrom

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)


Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., ni predlagatelj predpisov.

2.e Seznam​ strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih


Povzetek poslovnih načrtov in seznam objektov, sistemov in naprav za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa je objavljen na spletni strani KZPS, d.o.o.

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov


Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. ne vodi upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov.

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja


KZPS, d.o.o. nima javno dostopnih evidenc.

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov


Seznam zbirk Javna naročila: http://www.sloveniacontrol.si/javna-narocila.

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov


Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
Na spletni strani Kontrole zračnega prometa Slovenije, d.o.o. so na voljo še NOTAM sporočila, elektronski AIP, eARO, VFR karta in bilten, začasne zapore con in ostale omejitve v zračnem prostoru RS, letna poročila ter statistika prometa.

3. Op​​is načina dostopa do drugih informacij javnega značaja


Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://www.sloveniacontrol.si/​.
Fizični dostop na sedežu družbe: Zgornji Brnik 130n, 4210 Brnik - aerodrom, od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure.
Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2055, 119/2007, 952011).

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov

/
Rok Marolt
direktor​