Podatki o prejemkih

Skladno z dvanajstim odstavkom 10. a člena v povezavi z 2. alinejo prvega odstavka 4. a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja objavljamo podatke o prejemkih zastopnika, članov poslovodnega organa in organa upravljanja ali nadzornega organa, in sicer: osebno ime, dogovorjeno višino mesečnih prejemkov, dogovorjeno višino odpravnine ter skupno višino neto izplačil prejemkov v preteklem letu.

Vodstvo družbe in podatki o prejemkih:
  • dr. Franc Željko Županič, direktor

 

Ime poslovodne osebe
dr. Franc Željko Županič
Višina mesečnega prejemka po pogodbi o zaposlitvi Osnovno mesečno plačilo: 9.821,58 EUR bruto

Spremenljivi del plačila: spremenljivi del prejemka lahko znaša največ 30 odstotkov izplačanih osnovnih plačil v poslovnem letu, ki ga s sklepom določi Nadzorni svet družbe na koncu vsakega poslovnega leta.
Višina odpravnine po pogodbi o zaposlitvi Šestkratnik osnovnega mesečnega plačila izplačanega v tekočem poslovnem letu.
Višina neto izplačil v preteklem letu 82.370,22 EUR

 

Nadzorni svet in podatki o prejemkih:


Predstavniki lastnika:

mag. Dušan Hočevar, predsednik
Marija Šeme Irman, MBA, namestnica predsednika
mag. Gorazd Čibej, član
mag. Nikolaj Abrahamsberg, član

Predstavniki delavcev:

Žiga Ogrizek, član
Davor Mizerit, član


Sklep o določitvi višine izplačil članom nadzornega sveta je bil sprejet na skupščini družbe 18. 7. 2011.

Bruto in neto prejemki članov nadzornega sveta v letu 2018 so prikazani v spodnji tabeli. 

Ime in priimek
Funkcija
Plačilo za opravljanje funkcije - bruto letno (1)
Sejnine NS in komisij - bruto letno(2)             
Skupaj bruto (1+2)
Skupaj         neto           
Potni stroški

mag. Dušan Hočevar
predsednik NS
 9.300,00 €              2.600,00 €             11.900,00 €  8.650,00 €      266,00


Marija Šeme Irman, MBA
namestnica predsednika NS
 6.820,00 € 2.600,00 €   9.420,00 €  6.846,00 €      148,00 €

mag. Gorazd Čibej
član NS  6.200,00 € 2.600,00 €   8.800,00 €  6.395,00 €      148,00 €

mag.Nikolaj Abrahamsberg
član NS  6.200,00 € 2.400,00 €   8.600,00 €  6.250,00 €     668,00 €

Žiga Ogrizek
član NS
 6.200,00 € 2.400,00 €   8.600,00 €  6.250,00 €              0

Davor Mizerit
član NS
 6.200,00 € 2.400,00 €   8.600,00 €  6.250,00 €              0

 


 


 

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.


Skladno z enajstim odstavkom 10. a člena v povezavi s prvim odstavkom 6. a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja objavljamo podatke o vrsti posla, pogodbenem partnerju (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov), pogodbeno vrednost, datum in trajanje posla.DONACIJE IN SPONZORSTVA

- v letu 2016

- v letu 2017

- v letu 2018

- od maja 2018

- v letu 2019

 

SVETOVALNE, AVTORSKE IN DRUGE INTELEKTUALNE STORITVE

- v letu 2016

- v letu 2017

- v letu 2018

- v letu 2019


Na podlagi novih Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga je družba Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o. po sklepu nadzornega sveta sprejela Pravila o dodeljevanju sponzorskih in donacijskih sredstev. Nadzorni svet Kontrole zračnega prometa Slovenije, d. o. o. soglaša, da Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o. sponzorstev ne dodeljuje ter da družba lahko podeljuje donacije, pri čemer najvišji znesek donacije posameznemu prejemniku praviloma ne sme preseči 1.000,00 EUR, letna skupna vsota doniranih sredstev pa ne sme preseči 0,03 % prihodka družbe za preteklo poslovno leto. Sklep je stopil v veljavo 28. 5. 2018.

Video

Oglejte si video predstavitev.
Več

Javna naročila

Seznam javnih naročil v izvajanju.


Več

Spletna trgovina

Naročilo izdelkov letalskih informacij.
Več
 
© 2019 Kontrola zračnega prometa Slovenija, d.o.o. | Pravne informacije | Izdelava spletnih strani: Editor Studios
aaaaaaaaaa