Projekt FAB CE

Datum: 13.11.2012

Na področju mednarodnega sodelovanja Kontrola zračnega prometa Slovenije v okviru projekta FAB CE še naprej aktivno sodeluje pri razvoju predvidenega preoblikovanja zračnega prostora v naši regiji, kot to predvidevajo predpisi Evropske unije o enotnem evropskem nebu.

Vključitev Republike Slovenije v FAB CE je pripomogla k okrepitvi sodelovanja Republike Slovenije s sosednjimi državami in h krepitvi njenega položaja v naši regiji. Kontrola zračnega prometa Slovenije, ki že sedaj igra aktivno vlogo pri izvajanju storitev navigacijskih služb zračnega prometa v okviru FAB CE, bo svojo vlogo še povečala, ko se bodo navigacijske službe zračnega prometa zagotavljale iz novega centra za vodenje in kontrolo zračnega prometa na Brniku.

Sporazum FAB CE, ki je bil podpisan 5. maja 2011 na Brdu pri Kranju, Slovenija, je začel veljati 20. marca 2012, šestdeset dni po tem, ko sta Avstrija in Madžarska deponirali svoji ratifikacijski listini pri slovenskem Ministrstvu za zunanje zadeve, ki je v imenu Republike Slovenije depozitar sporazuma. Sporazum FAB CE, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 4/2012 z dne 14. 5. 2012, je za Republiko Slovenijo v skladu s četrtim odstavkom 23. člena sporazuma začel veljati 3. avgusta 2012, to je šestdeseti dan po dnevu deponiranja njene listine o ratifikaciji pri depozitarju.

Sporazum so do danes ratificirale vse države podpisnice, razen Bosne in Hercegovine, katere ratifikacija se pričakuje do konca leta 2012.

Republika Slovenija bo, kot depozitarka, Sporazum FAB CE registrirala pri Mednarodni organizaciji civilnega letalstva (ICAO) in generalnem sekretarju OZN.

V skladu z 9. a členom Uredbe (ES) št. 550/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o izvajanju navigacijskih služb zračnega prometa na enotnem evropskem nebu (Uredba o izvajanju služb) so države članice obvestile Evropsko komisijo o začetku veljavnosti sporazuma in o vzpostavitvi FAB CE z dnem 4. december 2012.

Prav tako so države članice FAB CE v skladu z 8. členom Uredbe (ES) št. 550/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o izvajanju navigacijskih služb zračnega prometa na enotnem evropskem nebu (Uredba o izvajanju služb) in v skladu s prvim odstavkom 12. člena Sporazuma FAB CE, obvestile Evropsko komisijo in depozitarja, o določitvi izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa.Datum: 5.5.2011

Doris Bures, zvezna ministrica za promet, inovacije in tehnologijo Republike Avstrije, Rudo Vidović, minister za komunikacije in promet Bosne in Hercegovine, Ivo Vykydal, namestnik ministra za promet Češke republike, mag. Danijel Mileta, državni sekretar v Ministrstvu za morje, promet in infrastrukturo Republike Hrvaške, Tamas Ivan Kovacs, namestnik državnega sekretarja za infrastrukturo Republike Madžarske, Ján Figeľ, minister za promet, gradnjo in regionalni razvoj (tudi podpredsednik vlade) Slovaške republike, in dr. Patrick Vlačič, minister za promet Republike Slovenije, so 5. 5. 2011 na Brdu pri Kranju slovesno podpisali Sporazum o oblikovanju funkcionalnega bloka zračnega prostora Srednje Evrope (Sporazum FABCE).

Sporazum FAB CE (Agreement on the establishment of Functional Airspace Block Central Europe) bo navedenim državam omogočil, da bodo izpolnile zahteve, ki jih narekujejo evropski predpisi o enotnem evropskem nebu (SES - Single European Sky). Z oblikovanjem funkcionalnega bloka zračnega prostora Srednje Evrope (FAB CE) bo kontrola zračnega prometa med sodelujočimi državami organizirana glede na operativne potrebe in ne ozirajoč se na državne meje, s čimer bo zmogljivost zračnega prostora v tem delu Evrope povečana, njegova raba pa učinkovitejša.

Na povabilo direktorja Kontrole zračnega prometa Slovenije, dr. Franca Željka Županiča, so po podpisu Sporazuma FAB CE na ministrski ravni, direktorji navigacijskih služb zračnega prometa držav članic FAB CE, podpisali tudi FAB CE Sporazum o sodelovanju med izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa (FAB CE ANSP Cooperation Agreement), katerega namen je zagotoviti varen, stroškovno učinkovit in okolju prijazen zračni promet.


img1464


IMG 8722Datum: 18.11.2014

Sporazum o sodelovanju ureja dejavnosti sodelovanja izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa držav FAB CE (v nadaljevanju: »FAB CE ANSP-ji«), preko katerih se implementira FAB CE, z določitvijo njihovih pooblastil in odgovornosti. Namen teh sodelovalnih dejavnosti je prispevati k implementaciji, operativnosti in nadaljnjemu razvoju FAB CE, nenehno izboljševati raven varnosti, stroškovno učinkovitost, okolijsko sprejemljivost, optimizacijo in efektivno usmerjenost izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa ter zagotoviti izvajanje posameznih ciljev, določenih v izvedbenem načrtu .

Za uspešno izvajanje in nadaljnji razvoj FAB CE je bilo potrebno sodelovanje med izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa okrepiti z nadaljnjim izvedbenim orodjem – skupno pravno osebo, katere družbeniki so izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa držav FAB CE (razen izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa Bosne in Hercegovine). Zato se je odbor generalnih direktorjev (CEO Committee - CEOC), najvišji organ sprejemanja odločitev po Sporazumu o sodelovanju, ki ga sestavljajo generalni direktorji vseh izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa držav FAB CE odločil, da bodo ustanovili skupno pravno osebo FABCE, letalske storitve, d.o.o., s sedežem v Republiki Sloveniji. Skladnost z zahtevami glede funkcionalnih blokov zračnega prostora bi bila ogrožena brez popolnoma operativnega izvedbenega orodja izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa držav članic FAB CE, tj. FABCE, d.o.o. Posledično je namen FABCE, d.o.o., prispevati k pravilni implementaciji, izvajanju in nadaljnjemu razvoju FAB CE z določanjem in implementacijo projektov skupnega sodelovanja njenih družbenikov v okviru FAB CE.

Družba je v letu 2014 z izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa Avstrije, Češke, Hrvaške, Madžarske in Slovaške ustanovila skupni pravni subjekt – gospodarsko družbo v statusni obliki družbe z omejeno odgovornostjo, FABCE, letalske storitve, d. o. o., (v nadaljevanju: FABCE, d. o. o.) s sedežem v Republiki Sloveniji z namenom izpolnjevanja zahtev zakonodaje o enotnem evropskem nebu in krepitve medsebojnega sodelovanja na področju izvajanja skupnih projektov, svetovanja, usposabljanja osebja ter javnih naročil. FABCE, d. o. o., je bila ustanovljena 17. 10. 2014, ko so izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa Avstrije, Češke, Hrvaške, Madžarske, Slovaške in Slovenije podpisali družbeno pogodbo, v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju pa je bila vpisana 17. 11. 2014. Glavna dejavnost FABCE, d. o. o., je 70.220 – drugo podjetniško in poslovno svetovanje. Osnovni kapital FABCE, d. o. o., znaša 36.000 EUR, vplačan v denarju, vsi družbeniki pa imajo enak delež v osnovnem kapitalu. Organi FABCE, d. o. o., so: direktor, nadzorni svet in skupščina, ki sta sestavljena iz predstavnikov vseh šestih družbenikov.


Datum: 25.11.2015

Na Brniku je 19. novembra 2015 potekal forum socialnega dialoga FAB CE, ki mu je predsedoval dr. Franc Željko Županič (CEOC Chairman), udeležilo pa se ga je več kot 40 udeležencev, vključno z opazovalci sindikata SMATSA. Forum je potekal v zelo pozitivni in konstruktivni luči vseh udeležencev, vrh pa je bil dosežen s podpisom sporazuma o mobilnosti kontrolorjev zračnega prometa, ki opredeljuje skupno stališče glede mobilnosti kontrolorjev v FAB CE.

Obvestilo za javnost v izvirniku lahko preberete tukaj.

Video

Oglejte si video predstavitev.
Več

Javna naročila

Seznam javnih naročil v izvajanju.


Več

Spletna trgovina

Naročilo izdelkov letalskih informacij.
Več
 
© 2018 Kontrola zračnega prometa Slovenija, d.o.o. | Pravne informacije | Izdelava spletnih strani: Editor Studios
aaaaaaaaaa