Nadzorni svet

Predstavniki lastnika:


mag. Dušan Hočevar, predsednik

Dušan Hočevar, rojen 06. 03. 1975 v Ljubljani. Osnovno šolo končal v Šmarju-Sap, srednjo elektrotehniško šolo obiskoval v Ljubljani na Vegovi ulici 4. Po končani srednji šoli pričel s študijem na višji tehniški varnostni šoli in tam diplomiral kot varnostni inženir leta 1998. Študij je nadaljeval na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo in si z diplomo leta 2000 pridobil naziv diplomirani varnostni inženir. Pri prvi zaposlitvi je opravljal strokovne naloge na področju varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom. Opravljena ima tudi oba državna strokovna izpita iz VPD in VPP ter izpit iz pedagoško-andragoških znanj.
V letu 2001 je na Fakulteti za upravo vpisal podiplomski specialistični študij javne uprave in si konec leta 2004 z zagovorom specialističnega dela pridobil naziv specialist javne uprave. V nadaljevanju je na isti fakulteti tudi magistriral. Izobraževanje nadaljuje na doktorskem študijskem programu.
Svojo karierno pot je začel v podjetju, kjer so se ukvarjali z inženiringom in svetovanjem na področju varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, nadaljeval na Vladi republike Slovenije, na Generalnem sekretariatu kot podsekretar zadolžen za varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom in tehnično varovanje vladne palače. V nadaljevanju je na generalnem sekretariatu vlade RS dobra tri leta opravljal naloge namestnika generalnega sekretarja vlade RS in bil dobre dve leti vodja sektorja za ekonomske in tehnične zadeve, kjer je bil zaposlen do februarja 2011. V času zaposlitve na Vladi RS je sodeloval v več vladnih delovnih skupinah. Bil je član medresorske delovne skupine za vstop Slovenije v organizacijo za mednarodno sodelovanje in razvoj (OECD) in drugih.
V času med novembrom 2010 in julijem 2012 je bil imenovan za podžupana občine Grosuplje. Trenutno je zaposlen na občini Grosuplje, kjer opravlja naloge direktorja občinske uprave.
V mandatu 2005 do 2009 je bil na skupščini izvoljen v nadzorni svet družbe Aerodrom Ljubljana d.d. in na ustanovni seji nadzornega sveta za namestnika predsednika nadzornega sveta Aerodroma Ljubljana d.d. in predsednika kadrovske komisije.
V letih 2012 in 2013 je kot predsednik sveta vodil svet Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije.
V letih 2012 do 2014 je bil predsednik nadzornega sveta družbe DARS d.d. in član Komisije za kadrovske zadeve in vrednotenja uprave.
V letu 2014 je bil imenovan za predsednika nadzornega sveta Javnega komunalnega podjetja Grosuplje d.o.o.
V letu 2015 je bil s strani Državnega zbora RS imenovan za člana nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje nuklearne elektrarne Krško.
Kot član nadzornega sveta je deloval in deluje strokovno, etično in z velikim čutom pripadnosti podjetju in poslanstvu, ki ga podjetje ima. Standarde, ki jih pozna in po katerih deluje lahko oceni kot poštene, odgovorne in k ciljem usmerjene.
Dobro so mu poznana orodja in delo nadzornih svetov, njihovih komisij in notranje revizijskih služb, podjetij in družb, ki opravljajo zunanje revizije in delo Računskega sodišča. Prav poznavanje principov delovanja teh družb in komisij je pomembno za kakovostno opravljanje dela v nadzornem svetu. Specializiran je tudi za področje javnega naročanja in postopke v zvezi s tem.
Ves čas aktivnega delovanja spremlja stroko in prakso s področja korporativnega upravljanja in delovanja nadzornih svetov in upravnih odborov.
Od novembra 2012 je član in predsednik nadzornega sveta družbe Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. ter namestnik predsednice revizijske komisije nadzornega sveta.


Marija Šeme Irman, MBA, namestnica predsednika
Marija Šeme Irman, rojena leta 1978 v Ljubljani, je leta 2002 diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani leta in leta 2008 na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je v letu 2015 zaključila tudi mednarodni MBA program (program poslovodenje in organizacija). Zaposlena je na Slovenskem državnem holdingu d.d., kjer je pridobila izkušnje na področju upravljanja kapitalskih naložb, prodaje kapitalskih naložb, analize računovodskih izkazov ipd. Je imetnica potrdila o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana NS in je od leta 2014 predsednica nadzornega sveta družbe Elektrooptika d. d. Na mesto člana NS družbe KZPS, d.o.o. je bila imenovana 29. 8. 2016.


mag. Nikolaj Abrahamsberg, član 
Nikolaj Abrahamsberg se je rodil leta 1947 v Ribnici na Dolenjskem. Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Kopru. Študij je nadaljeval na Pravni Fakulteti v Ljubljani (diplomiral 1973) in vzporedno študiral na Višji upravni šoli (diplomiral 1972). Leta 1987 je zaključil magistrski študij na Pravni fakulteti v Ljubljani in pridobil znanstveni naziv magister prava. Do upokojitve leta 2011, je bil zaposlen na Fakulteti za upravo, kjer je predaval gospodarsko statusno pravo (korporacijsko pravo). Izpopolnjeval se je na univerzah v Trstu, Trentu in Liverpoolu. Opravljal je tudi vodstvene funkcije, bil je dva mandata dekan in dva mandata prodekan. Sodeloval je pri ustanovitvi Univerze na Primorskem, ustanovitvi Fakultete za management Koper in Turistice v Portorožu. Na obeh šolah je tudi predaval, in bil zaposlen s krajšim delovnim časom. Na Turistici je bil do leta 2001 nosilec predmeta Predpisi v turizmu. Na Fakulteti za management v Kopru je do leta 2009 predaval Gospodarsko pravo. Bil je predsednik nadzornega sveta Elektro Celje (2011) in namestnik predsednika nadzornega sveta Luke Koper (2013). Je imetnik potrdila o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana NS. Na mesto člana NS družbe KZPS, d.o.o. je bil imenovan 23. 11. 2016 za mandatno dobo štirih let. 

mag. Gorazd Čibej, član
Gorazd Čibej, rojen leta 1975 v Ljubljani, je po diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani nadaljeval študij na Univerzi Lund na Švedskem, kjer je leta 2001 magistriral iz evropskega prava. Svojo poklicno pot je začel na Višjem sodišču v Ljubljani, po opravljenem pravniškem državnem izpitu pa se je zaposlil na Ministrstvu za okolje in prostor in kasneje na Agenciji za zavarovalni nadzor, kjer od leta 2015 opravlja tudi funkcijo člana strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor. Svojo formalno izobrazbo je stalno nadgrajeval z znanji s področja pogajanj, mediacije in managementa. Po opravljenem izpitu za mediatorja v letu 2009 je nadaljeval izobraževanje na Anderson School of Management (Univerza New Mexico), kjer je zaključil certificirana programa na področju reševanja sporov (Conflict Management) in upravljanja podjetij (Essentials for Managers). Leta 2012 je po opravljenem izobraževanju na Central European University pridobil tudi diplomo mediatorja pod okriljem Cardozo School of Law, priznano s strani ameriške odvetniške zbornice. V svoji poklicni karieri je aktivno sodeloval v več projektnih in delovnih skupinah, v katerih si je na delovnih sestankih doma in v tujini pridobil pomembne izkušnje s področja pogajanj, mednarodnega sodelovanja in projektnega dela. Je imetnik potrdila o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana NS in je bil na mesto člana NS družbe KZPS, d.o.o. imenovan 29. 8. 2016.

Predstavnika delavcev:


Žiga Ogrizek, član

V Kranju, kjer je rojen, je leta 1992 na Gimnaziji Kranj maturiral, študij pa nadaljeval na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in pridobil naziv diplomirani ekonomist. Leta 1996 se je zaposlil na Upravi RS za zračno plovbo, kasneje v Upravi RS za civilno letalstvo, danes pa v Kontroli zračnega prometa Slovenije, d.o.o. opravlja funkcijo nadzornega radarskega kontrolorja zračnega prometa v Območni kontroli zračnega prometa Ljubljana.
Kot predstavnik delavcev je bil na mesto člana NS imenovan 1. 7. 2016, mandat mu poteče 30. 6. 2020.


Davor Mizerit, član
Rojen v Kopru, kjer je na OŠ Šmarje pri Kopru zaključil osemletko, leta 1999 pa maturiral na tamkajšnji gimnaziji. Za nadaljevanje študija je izbral Fakulteto za pomorstvo in promet in leta 2004 pridobil naziv diplomirani inženir tehnologije prometa. V tem obdobju je velik del svojega vsakdana namenil tudi športu, natančneje veslanju.
Leta 2005 se je zaposlil na Kontroli zračnega prometa Slovenije (KZPS), kot kandidat za kontrolorja zračnega prometa opravil potrebno šolanje in pričel svojo poklicno pot kot stolpni in priletni kontrolor na letališču v Portorožu. Danes večino svojega dela opravi kot nadzorni (radarski) kontrolor zračnega prometa v Službi območne kontrole zračnega prometa na sedežu družbe na Brniku. Od leta 2012 je tudi član Sveta delavcev KZPS, d.o.o.
Na mesto člana NS je bil imenovan kot predstavnik delavcev, svoj štiriletni mandat nastopi 1.7.2016.

Video

Oglejte si video predstavitev.
Več

Javna naročila

Seznam javnih naročil v izvajanju.


Več

Spletna trgovina

Naročilo izdelkov letalskih informacij.
Več
 
© 2019 Kontrola zračnega prometa Slovenija, d.o.o. | Pravne informacije | Izdelava spletnih strani: Editor Studios
aaaaaaaaaa