Dovoljenja

Dovoljenje za izvajanje služb zračnega prometa (ATS), komunikacijskih, navigacijskih in nadzornih služb (CNS) ter služb letalskih informacij (AIS)

Dovoljenje za izvajanje ATS CNS AIS 2013   2017 (d

Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., kot izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa izvaja storitve upravljanja, vodenja in kontrole zračnega prometa, izdajanja potrebnih letalskih informacij ter zagotavljanja, nadgrajevanja in vzdrževanja sistemov za vodenje in kontrolo zračnega prometa na podlagi dovoljenja za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa.

Družba je dne 29.11.2013 s strani Javne agencije za civilno letalstvo RS prejela dovoljenje za izvajanje služb zračnega prometa (ATS), komunikacijskih, navigacijskih in nadzornih služb (CNS) ter služb letalskih informacij (AIS). To dovoljenje je družba pridobila na podlagi zunanje presoje, ki je dokazala skladnost izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa s skupnimi zahtevami, kot jih določa Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1035/2011 z dne 17.10.2011 o skupnih zahtevah za izvajanje služb navigacijskih služb v zračnem prometu ter o spremembi uredb (ES) št. 482/2008 in (EU) št. 691/2010 (UL L 271/23, 18.10.2011). Ohranjanje dovoljenja za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa z zagotavljanjem stalne skladnosti s skupnimi zahtevami je ključnega pomena za poslovanje ter dolgoročni obstoj in razvoj družbe.

 

Certifikat organizacije za usposabljanje kontrolorjev zračnega prometa


Zaradi posebnih zahtev glede usposobljenosti kadra, ki dela na področju kontrole zračnega prometa, družba posveča posebno pozornost usposabljanju in izobraževanju zaposlenih. S tem namenom deluje Služba za usposabljanje operativnega osebja - Letalska šola, ki izvaja vse potrebne aktivnosti za usposabljanje zaposlenih, ki delajo na tem področju in za svoje delo potrebujejo licenco oziroma dovoljenje za delo.

Certifikat LS  ATCO FIS 2014   2015 (dec)

Služba za usposabljanje operativnega osebja - Letalska šola deluje na podlagi pridobljenega certifikata organizacije za usposabljanje, s katerim izkazuje izpolnjevanje pogojev v skladu z drugim odstavkom 8. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2015/340 z dne 20. februarja 2015, ki državam članicam nalaga, da nadomestijo certifikate za organizacije za usposabljanje kontrolorjev zračnega prometa iz člena 7(3) s certifikati, ki so skladni z obliko, določeno v Dodatku 2 k Prilogi II k tej uredbi, najpozneje do 31. decembra 2015 ali 31. decembra 2016, če država članica uporabi odstopanje iz člena 11(2).

Certifikat organizacije za usposabljanje je bilo Službi za usposabljanje operativnega osebja – Letalska šola podeljeno s strani Javne agencije za civilno letalstvo RS na podlagi odločbe št. 60404-20/2016/3-CAA0611 z dne 30. 09. 2016.

Certifikat velja brez omejitve, in sicer dokler se ne vrne, nadomesti, omeji, začasno razveljavi ali prekliče in dokler se vse operacije izvajajo v skladu z deloma ATCO.OR in ATCO, drugimi veljavnimi predpisi in postopki.
dovoljenje za delo LS dec 2014 15 1Služba za usposabljanje operativnega osebja - Letalska šola deluje na podlagi pridobljenega Dovoljenja za delo Letalske šole, s katerim izkazuje izpolnjevanje pogojev za usposabljanje drugega strokovnega osebja navigacijskih služb zračnega prometa v skladu s 57. Členom Zakona o letalstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo), in sicer za izvajanje usposabljanj pomočnikov kontrolorjev letenja, tehničnega osebja kontrole letenja in osebja službe za zvezo pri kontroli letenja (ZIS).

Dovoljenje za delo Letalske šole je bilo Službi za usposabljanje operativnega osebja – Letalska šola podeljeno s strani Javne agencije za civilno letalstvo RS dne 29.12.2015.


 


Sistem kakovosti

Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., je nosilec certifikata kakovosti po mednarodnem standardu SIST EN ISO 9001:2008. V mesecu decembru 2015 je družba uspešno opravila recertifikacijsko presojo skladnosti sistema kakovosti z zahtevami navedenega standarda ter podaljšala veljavnost certifikata do 15.9.2018. 

Video

Oglejte si video predstavitev.
Več

Javna naročila

Seznam javnih naročil v izvajanju.


Več

Spletna trgovina

Naročilo izdelkov letalskih informacij.
Več
 
© 2017 Kontrola zračnega prometa Slovenija, d.o.o. | Pravne informacije | Izdelava spletnih strani: Editor Studios
aaaaaaaaaa