Povzetek letnega poslovnega načrta 2017

Letni poslovni načrt 2017 Kontrole zračnega prometa Slovenije, d. o. o. je obravnaval in sprejel nadzorni svet družbe na 102. redni seji, dne 12. 12. 2016. V skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (Uradni list RS, št. 30/2006-UPB1, 109/2009, 62/2010 in 18/2011) ter ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU), št. 1035/2011 z dne 17. oktobra 2011 o skupnih zahtevah za izvajanje služb navigacijskih služb v zračnem prometu ter o spremembi uredb (ES), št. 482/2008 in (EU), št. 691/2010, ga je odobril minister, pristojen za promet.