Povzetek Poslovnega načrta 2016 – 2020 in Letnega poslovnega načrta 2017

​Poslovni načrt 2016 – 2020 in Letni poslovni načrt 2016 Kontrole zračnega prometa Slovenije, d. o. o. je skladno z Aktom o ustanovitvi javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o. obravnaval in sprejel nadzorni svet družbe na 94. redni seji, dne 11. 12. 2015. V skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (Uradni list RS, 30/06-UPB1, 109/09, 62/10, 18/11) ter ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1035/2011 z dne 17. oktobra 2011 o skupnih zahtevah za izvajanje služb navigacijskih služb v zračnem prometu ter o spremembi uredb (ES) št. 482/2008 in (EU) št. 691/2010 (UL L št. 271, z dne 18. 10. 2011, str. 23) je poslovna načrta odobril minister, pristojen za promet.​​​