Povzetek letnega poslovnega načrta 2015

​​Letni poslovni načrt 2015 Kontrole zračnega prometa Slovenije, d. o. o. je obravnaval in sprejel nadzorni svet družbe na 86. redni seji, dne 3. 12. 2014 in na 29. dopisni seji, ki je potekala 3. in 4. 2. 2015. Poslovni načrt je v skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (Uradni list RS, 30/06-UPB1, 109/09, 62/10-ZLet-C, 18/11-ZUKN-A) odobril minister, pristojen za promet.​